Vedtekter for Østlandet ATV Klubb

§ 01.  Formål

Østlandet ATV Klubb (ØAK) er en klubb for atv interesserte primært på Østlandet, men også interesserte fra andre regioner av landet eller utlandet er hjertelig velkomne som medlemmer hos oss.
Det stilles ingen krav til alder for å være medlem, men det kreves at alle som skal kjøre i regi av klubben følger de til en hver tid gjeldende lover og regler.
ØAK legger stor vekt på å ivareta det sosiale samholdet, og alle skal føle seg velkommen i klubben. ØAK skal bidra til å knytte miljøet sammen med felles kjøringer på vei, samt kjøringer på bane ved godkjente anlegg og i terreng der dette er tillatt.
ØAK er til for medlemmene og hjelper til i den grad det er mulig enten det gjelder lover og regler eller om man skulle ha problemer på noe vis.
ØAK sine aktiviteter informeres om via hjemmeside "www.atvklubb.no" og facebook gruppe  "www.facebook.com/groups/atvklubb".

§ 02. Medlemmer

01.   Alle kan bli medlem uansett alder, religion, politisk syn eller livsstil.
Ved innmelding skal følgende oppgis: Fult navn, adresse, telefonnummer, e-post, atv (merke, modell) og fødselsdato.

02.   Medlemmer under 16 år må meldes inn av foreldre / foresatte som selv må være medlem i ØAK. Medlemskapet er gratis inntil fylte 16 år.

03.   ØAK kan og vil inndra medlemskapet til personer som ikke følger ØAK’s regler, oppfører seg respektløst ovenfor andre medlemmer, arrangører eller på annen måte utfører handlinger som setter ØAK i dårlig lys. Ikke betalt kontingent medfører også inndragelse av medlemskapet. Ved inndragelse vil ikke medlemskontingent tilbakebetales!

04.   Medlemmer må bidra med deltakelse i dugnadsarbeid for ØAK eller ØAK’s samarbeidspartnere ved behov.

§ 03. Kontingent

01.   Utsendes og betales i begynnelsen av året eller rett etter innmelding og fastsettes av Årsmøte.

02.   Gjelder for ett år av gangen (1. Januar – 31. Desember)

03.   Ved innmeldelse etter 1. Oktober er medlemskapet gratis ut året, kontingent blir først sendt ut påfølgende år.

§ 04. Årsmøte

01.   Styre innkaller med brevpost til Årsmøte med minst fire-4 ukers forvarsel.

02.   Årsmøte avholdes i løpet av første kvartal hvert år.

03.   Årsmøte kan fatte vedtak med det antall som møter personlig eller ved fullmakt. Fullmakten gjelder kun for ett Årsmøte. Vedtak blir gjort gyldig ved et flertall av de avgitte stemmer.

04.   Årsmøte kan bestemme at styre nedsetter eventuelle komiteer, med unntak av valgkomiteen som skal velges av Årsmøte.

05.   Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. Alle medlemmer over 16 år har stemmerett.

06.   Forslag til Årsmøte må være styre i hende senest 14 dager før Årsmøte finner sted.

Sakslisten skal inneholde:

v  Valg av ordstyrer, referent og personer til å underskrive protokoll

v  Godkjenning av innkalling

v  Godkjenning av fullmakter

v  Gjennomgang av årsberetning

v  Regnskap

v  Kontingent

v  Budsjett

v  Innkomne forslag

v  Valg av styre, valgkomite og eventuelt andre komiteer.

§ 05. Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes når styre finner det nødvendig, eller at minst en tredjedel (1/3) av medlemmene mener dette er nødvendig.

§ 06. Styre

Klubben ledes av et styre bestående av formann, nestformann og fem styremedlemmer som får tildelt forskjellige roller. Styre er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene i styre er tilstede. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme. Kun medlemmer over 16 år kan velges inn i styre.
Formann velges for ett-1. år, Nestformann velges for ett-1 år, Styrmedlemmene velges for ett-1 år.
Styre blir ikke honorert for jobben, men får dekket sine reelle utgifter i forbindelse med arbeid og reise for ØAK.

§ 07. Styrets arbeid

01.   Formannen har ansvar for den daglige driften av klubben. Han / hun leder styrets arbeid og klubbens møter om ikke annet er avtalt.

02.   Nestformann fungerer som formann ved formannens fravær, og overtar som formann hvis han / hun frafaller frem til neste Årsmøte.

03.   Styremedlemmer pålegges de oppgaver som styre til en hver tid bestemmer, der i blant drifting av web, medlemsregister og som kontaktpersoner for medlemmer i gitte regioner.

§ 08. Signatur

               Styrets formann, og styrets nestformann gis signaturrett hver for seg.
               Signaturrett er en fullmakt til å opptre på vegne av klubben i alle anliggender.

§ 09. Økonomi

Klubbens midler skal settes i bank, og kan disponeres av formann og nestformann. Det skal også være en kasse med litt kontanter. Hvor stor kontantbeholdningen skal være bestemmes av styre.
Økonomi fremlegges på hvert Årsmøte.

§ 10. Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare gjøres etter avstemming ved ordinært eller ekstraordinært Årsmøte etter å ha vært ført opp i saksliste, og krever minst to tredjedelers (2/3) flertall fra de fremmøtte og fullmakter.

§ 11. Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært Årsmøte med minst to tredjedelers (2/3) flertall fra de fremmøtte og fullmakter.
Om oppløsning blir vedtatt avholdes det et ekstraordinært Årsmøte en måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses kreves det også her to tredjedelers (2/3) flertall fra de fremmøtte og fullmakter.
Sammenslutning med andre klubber er å anse som oppløsning, og vedtas på samme Årsmøte.
Ved sammenslutning vil klubbens midler følge med i sammenslutningen.
Ved oppløsning vil klubbens midler gis til annen interesseorganisasjon som da blir vedtatt på samme Årsmøte.