Som noen vet har jeg jobbet med å få klarhet i om det er krav til bruk av styrthjelm eller ikke i utv'n.
Jeg startet alt i september med å finne ut av dette, og har vært gjennom flere instanser og ledd for til slutt å ha et svar.


Startet med den lokale trafikkstasjonen som mente at det ikke var krav til bruk av styrthjelm da disse kjøretøyene hadde veltebur og bilbelter, men han kunne ikke gi oss et skriv som vi kunne bruke ved en kontroll, det måtte politiet gjøre.
Så da gikk turen videre til Hedmark politidistrikt med spørsmålet om hvordan forskriftene skulle tolkes i forhold til våre kjøretøy.
Kopi av sendt e-post følger her:

 

Hei,

På vegne av en del medlemmer i Østlandet Atv Klubb gjør jeg nå et forsøk på å få klarhet i regler for bruk av styrthjelm.

Saken er at det den senere tid har begynt å komme en del UTV på veiene som er registrert som firehjuls motorsykkel, disse har typisk to seter side om side, tre eller firepunkts sikkerhetsbelter samt veltebur, så sikkerheten er godt ivaretatt på disse kjøretøyene. Problemet oppstår ute på veien da det er forskjellig mening blant de som kontrollerer enten det er politi eller vegvesen.
De fleste sier at det er lov å kjøre disse kjøretøyene uten å bruke styrthjelm, men noen få er veldig bestemt på at det er et krav til å bruke styrthjelm i disse.

Jeg snakket nettopp med en hos Statens Vegvesen som var klar på at så lenge det var veltebur og sikkerhetsbelte så trenger man ikke styrthjelm.

I forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn står det:


§ 2.Påbud om bruk av styrthjelm.

Enhver skal bruke godkjent styrthjelm under kjøring med beltemotorsykkel, to- og trehjuls motorvogn (herunder firehjuls motorsykkel), sidevogn til tohjuls motorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.

Påbudet gjelder likevel ikke:

a)

når kjøretøyet står stille,

 

b)

under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,

 

c)

under kjøring med beltemotorsykkel i forbindelse med reindrift, skogbruk, vedlikehold og ettersyn av kraftgater/-linjer, eller for pasient og andre med transportbehov i forbindelse med rekvirert eller definert redningsoppdrag.

 

d)

under kjøring med tre- og firehjuls motorsykkel og tre- og firehjuls moped når disse har lukket karosseri og har montert bilbelte,

 

e)

under kjøring med firehjuls motorsykkel og firehjuls moped når disse har karosseri bestående av minst gulv, front, tak og bakvegg og kjører i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,

 

f)

under kjøring med beltemotorsykkel/fire-/sekshjuls motorsykkel i militære avdelinger når Forsvarets hjelm benyttes,

 

g)

når godkjent1 og CE-merket2 alpinhjelm brukes under kjøring med beltemotorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.

 

0

Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1506 (i kraft 1 juli 2002), 8 okt 2004 nr. 1330, 15 feb 2006 nr. 169, 24 mai 2011 nr. 544 (i kraft 15 juni 2011), 17 sep 2013 nr. 1103.

1

Jf. ICS 13.340.20; 97.220.20, jf. NS-EN-1077.

2

Jf. forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Når man da leser hva som står under bokstav d) så er det vel i utgangspunktet klart at det ikke gjelder et påbud for disse kjøretøyene, for som representanten for Statens Vegvesen sa så hadde kjøretøyene sikkerhetsbelter som er godkjente samt at de har et veltebur rundt fører og passasjer. Han kunne dessverre ikke skrive ut noe dokument til meg som ville være gyldig brukt som dokumentasjon for våre medlemmer når de er ute og kjører og blir kontrollert, så han ba meg ta kontakt med Politiet for å be om en avklaring på hvordan dette regelverket skal tolkes og hva de som bruker kjøretøyene skal forholde seg til.Så jeg håper derfor at dere kan gi oss et skriv hvor det går klart frem hva brukerne av disse kjøretøyene skal forholde seg til slik at man slipper å gå inn i en unødvendig diskusjon med Politi eller Vegvesen ved en eventuell kontroll. Er det krav til bruk av styrthjelm eller er det ikke krav til bruk av styrthjelm på firhjuls motorsykkel som har veltebur og sikkerhetsbelter montert?

Håper på et raskt og positivt svar fra dere. 

Etter noen purringer på svar blir jeg henvist videre til UP i Stavern og en politiadvokat som får samme e-posten, og hun ber om registreringsnummer på det aktuelle kjøretøy for å kunne ta en vurdering. Jeg oversendte da flere regnummer på utv samt flere bilder slik at de skulle lettere kunne ta en vurdering på saken.
Jeg fikk etter litt følgende svar:

 


Hei


Jeg beklager at det har tatt noe tid å besvare spørsmålet.


Vi er av den oppfatning at de aktuelle kjøretøy ikke omfattes av unntaket i § 2 bokstav d), og at styrthjelm derfor må benyttes. Begrunnelsen er at vi mener disse ikke har "lukket karosseri". Jeg viser for øvrig til vedlagte høringsuttalelse. Dersom dere er uenige i dette, ber jeg dere avklare begrepet "lukket karosseri" nærmere med Vegdirektoratet.


 God helg.
Med vennlig hilsen


Kristin Bjelkemyr-Østvang

politiadvokat

 

Som dere leser så må vi avklare begrepet lukket karosseri med Vegdirektoratet hvis vi er uenig, hvilket jeg da gjør. Kommer i kontakt med en på telefon som har vært borti liknende henvendelse for et par år siden, så han skulle finne frem den saken og sende meg kopi av den e-posten. Der står det følgende:


Hei, Rikhardt Frode Instanes !

Jeg viser til telefonsamtale i dag og vedlegger oppsummeringen av høringsuttalelsene knyttet til sist endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr inder kjøring med motorvogn.

I tillegg vedlegger jeg e-post knyttet til en sak der firehjulingen ikke ble å anse å ha lukket karosseri.

For å få en fullstendig avklaring knyttet til kjøretøyet du ønsker svar i tilknytning til, vil det være fint om du oversender bilde eller annet av det aktuelle kjøretøyet.

Med hilsen
Harald Gjelsvik

Stab: Stab, Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: xxxxxxxxxxxxx  e-post/Lync: xxxxxxxxxxxxxxxxx

www.vegvesen.no  e-post: firmapost@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?


Fra: Hauge Anette
Sendt: 11. desember 2012 14:18
Til: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kopi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Emne: VS: Vegdirektoratet vedr. regler om fritak fra bruk av hjelm ( sak no. 2012138484-1 )

Hei Harald.

Jeg viser til ditt brev av 11. desember 2012 som er vedlagt i denne e-posten. Ditt spørsmål er om en Paxster-versjon med frontrute, tak, veltebøyle og bilbelte kan karakteriseres som «lukket karosseri» og dermed møte kravet til fritak for bruk av hjem.

Du er godt kjent med regelverket for personlig verneutstyr og jeg går derfor direkte til sakens kjerne. Unntaket  i forskriftens § 2 annet ledd bokstav d) er knyttet til bruk av firehjuls mopeder med lukket karosseri (mopedbiler). Unntaket har også blitt utvidet til å gjelde mindre motorsykler, som for eksempel kjøretøyet «Buddy». Meningen er at der kjøretøyet nærmest ser ut som en bil, og fører er beskyttet på alle sider, så er det ikke nødvendig med hjelm. Hensynet bak regelen er sikkerheten til fører mot utstående objekter eller ved velt.

Et slikt kjøretøy som dere viser til har ikke beskyttelse på sidene i form av dører eller vegger. Den oppfyller derfor ikke kravet til «lukket karosseri» og førere av et slikt kjøretøy må benytte hjelm.


Med hilsen
Anette Hauge

Seksjon:
 Trafikantadferd
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon:xxxxxxxxxxxx e-post:xxxxxxxxxxxxxxx
www.vegvesen.no  e-post: firmapost@vegvesen.no

Jeg svarer tilbake dette:


Hei Harald Gjelsvik,

Takk for svar, og som jeg forstår det så vil det være en vurderingssak for hvert enkelt tilfelle over hvordan kjøretøyet er utstyrt.

Oversender deg derfor bilder av min egen utv fra forskjellige vinkler slik at du får se hvordan denne ser ut.

Kan nevne at det er hel frontrute, heldekkende sportstak, veltebur, bilbelte, dører og sikkerhetsnett mellom dør og tak. Registreringsnummer EY2708

Så da blir naturligvis det store spørsmålet om akkurat dette kjøretøyet vil være dekket av begrepet lukket karosseri.

Takk for at du tar deg tid til å hjelpe med dette spørsmålet.


I dag ringer Harald Gjelsvik meg og forteller at de har tatt noen runder på det i Vegdirektoratet, og de er alle enige om at våre kjøretøy IKKE kan dekkes av begrepet lukket karosseri, og at det derfor vil være krav til bruk av styrthjelm under kjøring. Begrunnelsene var at det vil være mulig for fremmedlegemer som kviste, stein eller annet å komme inn i "kupeen" i tillegg sitter man to ved siden av hverandre vil det være mulig å slå hodene mot hverandre. De anser heller ikke plastikkrute som frontrute. Han avslutter samtalen med at han ville aldri ha kjørt et slik kjøretøy uten styrthjelm pga. sikkerheten. Han sa dog at disse maskinene ligger helt i ytterkant av regelverket, men de kan ikke sette begrepet lukket karosseri på disse for oss.

Så den endelige konklusjonen er da at skal vi forholde oss til forskriftene så må vi benytte styrthjelm også i UTV.
Det var ikke helt det svaret jeg hadde sett for meg, og kan ikke gjøre annet enn å formidle dette til klubbens medlemmer.
Hvordan hver enkelt velger å forholde seg til dette skal ikke jeg bestemme, men da vet dere hva jeg har funnet ut.

Hilsen
Rikhardt Instanes